Dbamy o środowisko

Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

Instalacje ocynkowni są wyposażone w urządzenia mające ograniczyć wielkość emisji – dotyczy to zarówno działań prowadzonych na etapie obróbki wstępnej, jak i w piecu cynkowniczym.

Skruber zamontowany jest na linii obróbki wstępnej. Para znad wanien obróbki wstępnej kierowana jest do absorbera mokrego w ilości 62 000 m3/h. Powietrze z zanieczyszczeniami przepływać będzie w kierunku przeciwnym do wody, przez złoże zraszane wodą cyrkulującą w urządzeniu. Zanieczyszczenia parowe usuwane są w tym urządzeniu w wyniku absorpcji fizycznej. Ze względu na stworzenie dużej powierzchni kontaktu faz, skuteczność oczyszczania wynosi przynajmniej 90%.

Workowy filtr tkaninowy z regeneracją sprzężonym powietrzem to urządzenie oczyszczające parę z pyłów z obudowy pieca cynkowniczego, w którym usadowione będą wanny do prowadzenia procesu cynkowania ogniowego. Powstająca podczas zanurzania elementów stalowych w gorącej kąpieli mgiełka cynkowa jest usuwana z przestrzeni obudowy wanny za pośrednictwem wentylatora. W filtrze workowym zatrzymywane są cząstki pyłowe a oczyszczone z pyłu powietrze wraca do atmosfery.

Pobór wody

Ilość wody pobieranej do produkcji jest minimalizowana poprzez zastosowanie kaskadowego systemu regeneracji kąpieli. W praktyce oznacza to całkowite wykorzystanie wód popłucznych (z wanien sekcji obróbki wstępnej) do przygotowania właściwych roztworów obróbczych. Woda jest pobierana z miejskiego ujęcia na podstawie stosownej umowy. Ścieki bytowe są zrzucane do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Co istotne, w wyniku funkcjonowania instalacji nie powstają ścieki przemysłowe!

Deszczówka

Sieć kanalizacyjna dla odprowadzania wód opadowych i roztopowych nie jest technologicznie powiązana z przedmiotową instalacją IPPC, ponieważ kanalizacja deszczowa nie jest integralną częścią ocynkowni. Wobec powyższego, odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu zakładu, jest ujęte w pozwoleniu sektorowym na szczególne korzystanie z wód.

Gospodarka odpadami

Warto podkreślić, że w związku z funkcjonowaniem ocynkowni nie są wytwarzane ścieki przemysłowe. Wszystkie substancje płynne używane w procesie technologicznym są traktowane jako odpady i odbierane przez wyspecjalizowane podmioty, posiadające stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania tymi odpadami. Po uzbieraniu ilości transportowej, odpady są przekazywane do dalszego zagospodarowania – odzysku, a w ostateczności do unieszkodliwienia.

Emitowanie hałasu

Głównymi źródłami hałasu jest praca instalacji ocynkowni, w tym kotłowni i kompresorowni oraz ruch pojazdów ciężkich i maszyn roboczych po terenie zakładu. Wszystkie emitowane dźwięki mieszczą się znacznie poniżej dopuszczonych norm. W celu jeszcze większego obniżenia poziomu emitowanego hałasu przeprowadzane są okresowe przeglądy instalacji, pojazdów i maszyn roboczych. W związku z eksploatacją instalacji oraz specjalnym rozwiązaniom logistycznym w zakresie kierowania spedycją i ruchem pojazdów, dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku nie są przekroczone .