Ogólne warunki usługi cynkowania

OGÓLNE WARUNKI CYNKOWANIA 2018 – PDF
OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA USŁUGI CYNKOWANIA

 1. Przedmiot i zakres stosowania ogólnych warunków cynkowania w Ocynkowni Joskin.
  Ogólne warunki usługi cynkowania obejmują wymagania i podstawowe informacje związane z cynkowaniem ogniowym, którego celem jest zabezpieczenie materiału klienta przed korozją.
 2. 2. Wymagania techniczne dot. materiału poddawanego procesowi cynkowania ogniowego
  1. Powierzchnia materiału
   1. Na powierzchni materiału nie może znajdować się nadmierna wartswa:
    • tlenków metali (korozji)
    • pozostałości żużli spawalniczych
    • odprysków powstałych w wyniku spawania
    • zawalcowań, zgorzelin, zendry
    • zanieczyszczeń (farby, spraye spawalnicze, kredki spawalnicze, markery, pisaki, środki do badania spoin, badania penetracyjne lub magnetyczno-proszkowe, oleje, smar, ślady po naklejkach). Ocynkownia nie przyjmie towarów zanieczyszczonych smarem grafitowym. Zaleca się zamawianie stali nieoliwionej.
   2. Wady takie jak wżery korozyjne, wżery zgorzelinowe, odpryski spawalnicze, czy też inne nierówności powierzchni stalowej po cynkowaniu stają się bardziej widoczne.
   3. Może zdarzyć się tak, że uprzednio niewidoczne wady, takie jak nierówności powierzchni (chropowatość, łuskowatość) czy też w/w zawalcowania, mogą się uwidocznić dopiero po zakończeniu procesu cynkowania i powodować miejscowe pękanie powłoki.
  2. Otwory technologiczne
    • Każdy element materiału dostarczonego przez Zamawiającego, musi posiadać niezbędne otwory technologiczne odpowietrzające i ściekowe. Jeśli materiał nie będzie ich posiadać to Wykonawca ma prawo odmówić przyjęcia towaru.
    • W SYTUACJACH WYJĄTKOWYCH, Wykonawca może dowiercić brakujące otwory technologiczne na koszt Zamawiającego za jego pisemną lub mailową zgodą. (Patrz: Cennik usług ponadstandardowych – str. 5)
    • W sytuacji, gdy Zamawiający nie wie jak przygotować swój materiał do procesu cynkowania – może zasięgnąć informacji telefonicznej w Ocynkowni Joskin.
    • Poza otworami technologicznymi, Zamawiający musi pamiętać o otworach lub uchwytach technologicznych umożliwijących podwieszenie elementów na linii produkcyjnej.
    • Poniżej znajdą Państwo tabelę z wyszczególnioną minimalną wielkością i ilością otworów w zależności od przekroju profili.

  3. Materiał:
    • Zamknięte przestrzenie w konstrukcji stalowej mogą uniemożliwić zanużenie lub spowodować jej rozerwanie podczas procesu cynkowania.
    • Jeśli Zamawiający zamierza wysłać inny rodzaj materiału do cynkowania lub jest nowym klientem to powinien przesłać drogą mailową rysunki techniczne materiału i zamówienie. W przypadku elementów prostych nie jest to konieczne.
    • Zamawiający musi poinformować Wykonawcę o istnieniu otworów ukrytych na piśmie lub drogą mailową przed rozpoczęciem procesu cynkowania. Ocynkownia nie ponosi odpowiedzialności za brak prawidłowo wykonanych otworów ukrytych w materiale. Jeżeli nieprawidłowo przygotowany materiał przez Zamawiającego doprowadzi do uszkodzenia materiału innego klienta na tym trawersie to klient może ponieść koszty naprawy materiału uszkodzonego innego klienta.
    • Materiał nie powinien posiadać szczelin/wnęk, ktore uniemożliwiają odpływ cynku i powodują pozostawienie popiołów. Wpływa to na jakość powłoki oraz zwiększa zużycie cynku.
    • Materiał, który posiada naprężenia wewnętrzne wynikające z poprzedniej obróbki (spawanie – głównie asymetryczne, długie spoiny, tłoczenie, itd.) może ulec deformacji podczas procesu cynkowania. Ocynkownia nie ma na to wpływu. W celu zmniejszenia ryzyka odkształcenia się materiału zaleca się wykonanie odprężenia materiału (konstrukcji) przed procesem cynkowania.
    • Ocynkownia nie ma obowiązku prostowania elementów, które uległy odkształceniu podczas cynkowania w wyniku wyzwolenia naprężeń wewnętrznych.
    • Materiały, których właściwości mogą ulegać zmianom pod wpływem temperatury (około 450°) podczas procesu cynkowania, nie mogą być poddawane temu procesowi.
    • W materiale spoiny powinny być ciągłe i nieporowate. Nie mogą znajdować się wióry, zadziory po procesie wiercenia, pozostałości śrutu i odpryski po spawaniu.
    • Elementy ocynkowane nie są przyjmowane do ponownego ocynkowania.
    • Wyrób powinien być skonstruowany tak, aby nie wynosił w swych przestrzeniach wewnętrznych i zewnętrznych poszczególnych mediów obróbki chemicznej i cynku.
    • Zamawiający powinien poinformować Wykonawcę o powierzchniach istotnie ważnych:”na przykład na podstawie rysunków, lub przekazanie próbek odpowiednio oznakowanych”
    • Nadlewy i zgrubienia cynku nie mogą być większe niż 3mm.
    • Wanna cynkownicza ma wymiary:
     • Długość – 9,80m
     • Szerokość – 2,70m
     • Głębokość – 3,00m

    • W przypadku, gdy materiał przyjedzie nieprzygotowany Wykonawaca ma prawo go nie przyjąć lub w sporadycznych przypadkach wykonać przygotowanie konstrukcji na koszt Zamawiającego
    • Jeśli materiał przyjedzie nieprzygotowany to termin odbioru ulegnie wydłużeniu lub materiał nie zostanie przyjęty.
    • Terminy realizacji podawane są wstępnie i mogą się zmienić z przyczyn niezależnych od Ocynkowni.
    • Jeśli klient przywiezie inny rodzaj materiału niż przywożony dotychczas to będzie on ponownie wyceniony.
    • W przypadku, gdy wyrób ma być dodatkowo zabezpieczony powłoką malarską, wówczas konieczne są uzgodnienia o sposobie wykonywania napraw między zleceniodawcą a ocynkownią.

    Możliwość ocynkowania detalu, którego gabaryty są zbliżone do wymiarów wanny, należy ustalić indywidualnie z Ocynkownią.

  4. Skład chemiczny stali
    • Największy wpływ na jakość powłok w procesie cynkowania ma procentowa zawartość węgla i krzemu w stali (łącznie nie powinna przekroczyć 0,5%).
    • Zalecana procentowa zawartość krzemu w stali – poniżej 0,03% lub mieścić się w przedziale 0,12 – 0,25%.
    • Wartość ekwiwalentu ESI (Si + 2,5 x P; gdzie Si i P oznaczają procentowe zawartości krzemu i fosforu w stali) powinna spełniać również powyższe wymogi.
    • Konstrukcja stalowa zawierająca siarkę nie nadaje się do cynkowania.
    • Równomierne rozmieszczenie stopów wchodzących w skład stali ma wpływ na wygląd powłoki i jej własności.
    • Skład chemiczny stali ma bardzo duży wpływ na wygląd, grubość, budowę (teksturę) oraz właściwości fizykomechaniczne powłoki cynku.
    • Materiał powinien składać się z elementów wykonanych z jednego gatunku stali i o zbliżonej grubości stali. Jakość uzyskiwanych powłok cynkowniczych jest różna i zależy od składu chemicznego tych stali.
    • Ocynkownia nie ma wpływu na wady powłoki cynkowej (np. punktowe niedocynki) powstałych w wyniku dostarczenia nieodpowiedniego rodzaju stali lub wtrąceń.
  5. Cechy powłoki cynkowej
    • Powłoka cynkowa musi spełniać wymagania normy PN-EN ISO 1461.
    • Podstawowym zadaniem powłoki cynkowej jest ochrona antykorozyjna. Cechy związane z estetyką są drugorzędne.
    • Występowanie ciemno- i jasnoszarych obszarów albo nieznaczna nierówność powierzchni nie może być powodem reklamacji.
    • “Biała korozja”nie jest podstawą do reklamacji, jeżeli grubość powłoki jest powyżej wartości minimalnej.
    • Suma pojedyńczych miejsc nieocynkowanych nie może przekraczać 0,5% całkowitej powierzchni przedmiotu, a pojedyncze miejsce z defektem nie może przekraczać 10cm².
  6. Inne ważne informacje
    • Jeśli w konstrukcjach występują małe otwory, mogą w wyniku procesu cynkowania ulec zalaniu.
    • Elementy ruchome (zawiasy, rygle, gwinty), które mogą ulec zlutowaniu, można zabezpieczyć przed procesem cynkowania za pomocą odpowiedniego środka.
    • Trwałość ochronna powłok po procesie cynkowania jest w przybliżeniu proporcjonalna do ich grubości. Pomiarów grubości powłoki nie wykonuje się na krawędziach, w odległości mniejszej niż 10 mm od krawędzi ocynkowanej konstrukcji.
    • Blachy cieńsze niż 5 mm (przy powierzchni większej niż 0,7 m²) ZAWSZE podlegają ODKSZTAŁCENIOM w wyniku wysokiej temperatury towarzyszącej procesowi cynkowania.
    • W przypadku, gdy konstrukcja do cynkowania nie została należycie, tj. niezgodnie z w/w wymaganiami, przygotowana przez Zleceniodawcę, Wykonawca może wykonać usługę czyszczenia oraz wykonać otwory, a kosztami obciążyć Zleceniodawcę lub odstąpić od realizacji zlecenia po uprzednim poinformowaniu o tym Zleceniodawcy.
    • Zabezpieczenie gwintów następuje na wyraźne życzenie klienta.

   CENNIK USŁUG PONADSTANDARDOWYCH
   wiercenie otworów technologicznych – 3,00zł/otwór netto
   czyszczenie – 3,00zł/min netto
   smarowanie gwintów – 3,00zł/min netto
   wypalanie otworów – 1,50zł/min netto
   spray Remover – 30,00zł/sztuka netto

  7. Dostarczanie i odbiór materiału
    • Zamawiający jest zobowiązany informować o każdej kolejnej dostawie telefonicznie lub mailowo przed dostawą, ponieważ z przyczyn niezależnych od firmy JOSKIN materiał może zostać nieprzyjęty.
    • Konstrukcje w trakcie transportu powinny być zabezpieczone odpowiednimi przekładkami oraz plandeką służącą do zabezpieczania powłoki cynkowej przed wpływem warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg itp.)
    • Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia/ zniszczenia powłoki cynku powstałe podczas transportu.
    • Zleceniodawca dostarcza konstrukcje do cynkowania korzystając z transportu własnego lub zleconego na własny koszt i ryzyko, w terminie uzgodnionym z Wykonawcą.
    • Firma Joskin dysponuje również działem logistyki i świadczy usługi transportowe – każda trasa wyceniona jest indywidualnie na życzenie klienta.
    • Zmiana terminu dostawy materiału czarnego bez uprzedniego uzgodnienia z Wykonawcą lub spóźnienie w dostawie mogą skutkować opóźnieniem w wykonaniu usługi cynkowania.
    • Zamawiający powinien dostarczyć materiał do ocynkowni w pakietach (na paletach, kontenerach, skrzyniach, pojemnikach, pudłach) w celu szybkiego rozładunku.
    • Wskazane jest by Zamawiający miał przy sobie specyfikację lub przesłał ją wcześniej drogą mailową podając w niej ilość i rodzaj materiału.
    • Od momentu, kiedy Zamawiający zostanie powiadomiony o tym, że usługa została już wykonana i może odebrać swój towar – ma 3 dni robocze na odbiór materiału. Po tym okresie zostanie naliczona opłata za magazynowanie i ochronę towaru w wysokości 1% od wartości usługi za każdy dzień zwłoki w odbiorze.
    • Firma Joskin ma prawo odmówić rozładunku w przypadku, gdy materiał załadowany jest w sposób uniemożliwiający bezpieczny rozładunek.
    • Informujemy, że nie magazynujemy materiału w hali produkcyjnej. Po wykonanej usłudze materiał wywożony jest poza halę.
    • W sprawach dostaw i odbiorów prosimy o kontakt od godziny 8 do 16 pod nr tel. 67 253-83-36 lub 500-183-797 w celu ustalenia terminu dostawy i odbioru materiału.
    • Awizacja odbioru jest zawsze konieczna, a w szczególności po godzinach pracy biura, ponieważ jeżeli nie skontaktują się Państwo w godzinach pracy Biura Obsługi Ocynkowni w celu ustalenia odbiorów to nie przygotujemy niezbędnych dokumentów, a tym samym nie wydamy Państwu towaru po godzinach pracy biura.
    • Klient jest zobowiązany dostarczyć podstawowe dane kierowcy i upoważnienie przed rozpoczęciem załadunku.
    • Długość rozładunku i załadunku materiału uzależniona jest od specyfiki materiału i ilości klientów.
  8. Reklamacje
    • W przypadku zgłoszenia reklamacji, Zamawiający powinien wysłać oficjalne pismo reklamacyjne z załączoną dokumentacją fotograficzną.
    • Ocynkownia Joskin ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji.
    • W przypadku zgłoszenia reklamacji, Zamawiający nie może ingerować sam w materiał zgłoszony jako reklamowany. W przeciwnym razie reklamacja uznana będzie jako nieważna i nie będzie rozpatrywana.
    • Firma Joskin rozpatruje reklamacje tylko na terenie Polski.
    • Klient powinien niezwłocznie poinformować wykonawcę o zaistniałęj wadzie.
    • Jeżeli klient nie zgadza się z odpowiedzią reklamacyjną to przysługuje mu prawo do odwołania się w okresie 14 dni od otrzymania odpowiedzi reklamacyjnej. Jeżeli w tym okresie nie zostanie złożone odwołanie to reklamacja zostaje uznana za zakończoną.
  9. Formy płatności
    • Każdy nowy Klient ma do wyboru 2 formy płatności: gotówka (płatność za usługę w dniu odbioru) lub faktura proforma – płatność przed odbiorem (proforma jest na życzenie Klienta i musi być to wcześniej zgłoszone)
    • Każdy Klient po kilku pozytywnych transakcjach może starać się o przejście na płatność przelewem.
    • W przypadku Klientów, którzy często zwlekają z płatnościami – przelew może być cofnięty.
    • W przypadku, gdy faktura będzie po teminie nie będziemy mogli wypuścić Państwa materiału bez potwierdzenia przelewu.
    • Każdy klient płacący przelewem otrzymuje co poniedziałek zestawienie płatności mailowo w celu zweryfikowania czy otrzymał wszystkie faktury.

    W sprawach, których nie uregulowano w ogólnych warunkach usługi cynkowaniam stosuje się ustalenia zawarte w normie EN ISO 1461 i PN-EN ISO 14713.

    Jeśli Zamawiający ma szczególne wymagania dotyczące wyglądu powierzchni cynkowanej lub grubości powłoki cynkowej, musi poinformować o tym Wykonawcę przed przyjęciem zlecenia.

    Oświadczam, że zapoznałem/am się z ogólnymi warunkami cynkowania w Ocynkowni Joskin.